X. DER KUCKUCK AF DE WEGDE SÅSS – SCHERZ UND SPIEL FÜR GROSS UND KLEIN

Download
1 Der Kuckuck (Der Kuckuck af de Wegde såß)
1 Der Kuckuck.mp3
MP3 Audio Datei 338.3 KB
Download
2 Et woas e Kniëcht a krousem Haur
2 Et woas e Kniëcht a krousem Haur.mp3
MP3 Audio Datei 306.4 KB
Download
3 Et fahr e gat Mån än de Bäsch
3 Et fahr e gat Mån än de Bäsch.mp3
MP3 Audio Datei 299.5 KB
Download
4 Mer kuuften em en Munkel
4 Mer kuuften em en Munkel.mp3
MP3 Audio Datei 405.7 KB
Download
5 Lijjeliedchen (Dan de Flih de Wuëġen zuġ)
5 Lijjeliedchen.mp3
MP3 Audio Datei 241.0 KB
Download
6 Ich wollt’, dass ich ein Jäger wär
6 Ich wollt’, dass ich ein Jäger wär.m
MP3 Audio Datei 769.5 KB
Download
7 Palemitzken (Det Frähjohr kitt)
7 Palemitzken.mp3
MP3 Audio Datei 983.6 KB
Download
8 Vuoter, er sellt hieme kunn
8 Vuoter, er sellt hieme kunn.mp3
MP3 Audio Datei 206.0 KB
Download
9 Klaġ sen (Meng Griß, dä sot)
9 Klaġ sen.mp3
MP3 Audio Datei 935.7 KB
Download
10 Miester Mellner
10 Miester Mellner.mp3
MP3 Audio Datei 510.5 KB
Download
11 Inijet Schatzken, gäw mer uch e Matzken
11 Inijet Schatzken, gäw mer uch e Matz
MP3 Audio Datei 244.7 KB
Download
12 Datt tea meʼ Läwster bäst
12 Datt tea meʼ Läwster bäst.mp3
MP3 Audio Datei 375.8 KB
Download
13 Der Grumpes (Der Grumpes segt de Scheppel; 3. Str. Det Gritzken, äm e kitzken)
13 Der Grumpes.mp3
MP3 Audio Datei 644.9 KB
Download
14 Der Honnef
14 Der Honnef.mp3
MP3 Audio Datei 249.0 KB
Download
15 Rosmarin (Rosmarinestrecheltchen)
15 Rosmarin.mp3
MP3 Audio Datei 771.1 KB
Download
16 Schniël bekihrt (Et wor emol en reklich Med)
16 Schniël bekihrt.mp3
MP3 Audio Datei 448.0 KB
Download
17 Det Vrängderläpchen (Ängde wonn ech dir begenen)
17 Det Vrängderläpchen.mp3
MP3 Audio Datei 786.2 KB
Download
18 Der Werwelwängt (Medche mät de Kirschenuġen)
18 Der Wärwelwängd.mp3
MP3 Audio Datei 972.1 KB
Download
19 Lennt un deng Schuulder sich
19 Lennt un deng Schuulder sich.mp3
MP3 Audio Datei 323.3 KB
Download
20 Norr lastij (Norr lastij, ta janget Blat)
20 Norr lastij.mp3
MP3 Audio Datei 523.4 KB
Download
21 Treïßij Krezer / Äm Ähren (Treïßij Krezer af den Dåġ)
21 Treïßij Krezer : Äm Ähren.mp3
MP3 Audio Datei 508.7 KB
Download
22 Zem Katrenjendåånz/Dåånzliedchen (Kamm Katrenchen)
22 Zem Katrenjendåån : Dåånzliedchen
MP3 Audio Datei 873.4 KB
Download
23 Dåånz bä der Krin (Ta härzijet Medchen)
23 Dåånz bä der Krin.mp3
MP3 Audio Datei 683.4 KB
Download
24 De grän Jäjer (Wi sål deʼ Läwke wärden?)
24 De grän Jäjer.mp3
MP3 Audio Datei 560.1 KB
Download
25 Alle Birrebimcher, reispert ich
25 Alle Birrebimcher, reispert ich.mp3
MP3 Audio Datei 618.5 KB
Download
26 De Zegden ändre sich
26 De Zegden ändre sich.mp3
MP3 Audio Datei 451.7 KB