VI. WÄ DÅT MEDCHE MIR GEFÄLLT – VON LIEBESGLÜCK UND HERZELEID

Download
1 Et såß e klie wäld Vijjeltchen
1 Et såß e klie wäld Vijjeltchen.mp3
MP3 Audio Datei 323.4 KB
Download
2 Nuëchteguël (Ze Krine ze Krinen)
2 Nuëchteguël.mp3
MP3 Audio Datei 249.7 KB
Download
3 Ech geng ä menjes Vuëters Guërten
3 Ech geng ä menjes Vuëters Guërten.m
MP3 Audio Datei 832.0 KB
Download
4 Ech bän deng und ta bäst meng (1. Auflage 2017)
4 Ech bän deng und ta bäst meng.mp3
MP3 Audio Datei 1'004.1 KB
Download
4 Ech bän deng und ta bäst meng (2. Auflage 2018)
Kap. VI, S. 172 Ech bän deng und ta bä
MP3 Audio Datei 472.2 KB
Download
5 Herzlieb, ich hab vernommen
5 Herzlieb, ich hab vernommen.mp3
MP3 Audio Datei 461.3 KB
Download
6 Der Zoidner Barj hüet sich iwwerzәġen
6 Der Zoidner Barj hüet sich iwwerzәġe
MP3 Audio Datei 1.1 MB
Download
7 Et wor emol e Bimchen
7 Et wor emol e Bimchen.mp3
MP3 Audio Datei 313.9 KB
Download
8 Ech hun e Medchen iest gekåånt
8 Ech hun e Medchen iest gekåånt.mp3
MP3 Audio Datei 556.1 KB
Download
9 Det ängstlij Läwken (Hi dinkt, well ich net af än sähn)
9 Det ängstlij Läwken.mp3
MP3 Audio Datei 582.5 KB
Download
10 Äm Guërte stiht e Lanjdebum
10 Äm Guërte stiht e Lanjdebum.mp3
MP3 Audio Datei 530.4 KB
Download
11 De Verkåånten (Gruëd menjem Fenster iwwern)
11 De Verkåånten.mp3
MP3 Audio Datei 526.8 KB
Download
12 Ich wil norr dech ellin (Wonn alle mat mir riëden)
12 Ich wil norr dech ellin.mp3
MP3 Audio Datei 992.3 KB
Download
13 Gewässhiet (De gäldän Härwestblädder, se däken alles za)
13 Gewässhiet.mp3
MP3 Audio Datei 779.1 KB
Download
14 Iensem (Wat satzʼte si trourij)
14 Iensem.mp3
MP3 Audio Datei 533.2 KB
Download
15 Dinkst ta noch un dåt Liedchen?
15 Dinkst ta noch un dåt Liedchen.mp3
MP3 Audio Datei 2.0 MB
Download
16 Keent ich noch iest hiemen (Sommerglåånz uch Sannescheng)
16 Keent ich noch iest hiemen.mp3
MP3 Audio Datei 558.9 KB
Download
17 Härzken (Härzke, meng Härzken)
17 Härzken.mp3
MP3 Audio Datei 701.6 KB
Download
18 Norr dåt net (Ech wor na sått des Wååndern)
18 Norr dåt net.mp3
MP3 Audio Datei 1.8 MB
Download
19 Ech kån et net vergiëßen
19 Ech kån et net vergiëßen.mp3
MP3 Audio Datei 679.6 KB
Download
20 Wä dåt Medche mir gefällt
20 Wä dåt Medche mir gefällt.mp3
MP3 Audio Datei 612.4 KB
Download
21 Meng Hans (E geng mer angder dem Fenster verbä)
21 Meng Hans.mp3
MP3 Audio Datei 568.6 KB
Download
22 Sangtijklok
22 Sangtijklok.mp3
MP3 Audio Datei 565.0 KB
Download
23 Nårr deng Uġe loss mich sähn
23 Nårr deng Uġe loss mich sähn.mp3
MP3 Audio Datei 474.2 KB
Download
24 Norr ta bäst schuuld (Datt ech des Noochts net schlofe kån)
24 Norr ta bäst schuuld.mp3
MP3 Audio Datei 614.4 KB
Download
25 Mer wore jang
25 Mer wore jang.mp3
MP3 Audio Datei 379.4 KB
Download
26 Der Landjebum (Äm Bangert steaond a Landjebum)
26 Der Landjebum.mp3
MP3 Audio Datei 402.7 KB
Download
27 Keespenijet (Meer ställst te dich)
27 Keespenijet.mp3
MP3 Audio Datei 1.1 MB
Download
28 Wängsch (Norr iest noch wil ich dir begenen)
28 Wängsch.mp3
MP3 Audio Datei 1.1 MB
Download
29 Ech hun dich läw
29 Ech hun dich läw.mp3
MP3 Audio Datei 812.0 KB
Download
30 Ergiëwung (Säng norr, säng, ta läwet Zeisken)
30 Ergiëwung.mp3
MP3 Audio Datei 562.9 KB
Download
31 Vun agefehr (Ech hatt em Medchen iest begeent)
31 Vun agefehr.mp3
MP3 Audio Datei 528.2 KB
Download
32 Studenteliedchen (Det Schwälwken, dåt un aser Stuww)
32 Studenteliedchen.mp3
MP3 Audio Datei 438.4 KB
Download
33 Ta haatst net selle wuërden
33 Ta haatst net selle wuërden.mp3
MP3 Audio Datei 808.1 KB
Download
34 Verschazt Läw (Woʼ blo äm Kiern de Blomme stohn)
34 Verschazt Läw.mp3
MP3 Audio Datei 294.4 KB
Download
35 Zwee Medcher (Zwee Medcher sen än der Gemien)
35 Zwee Medcher.mp3
MP3 Audio Datei 2.7 MB
Download
36 Deine Augen schau ich gern
36 Deine Augen schau ich gern.mp3
MP3 Audio Datei 628.2 KB
Download
37 Sälwerfäddem (Wä iest mät menjem Medchen ich)
37 Sälwerfäddem.mp3
MP3 Audio Datei 805.9 KB
Download
38 Läw (Des Morjest, ih de Sann afgiht)
38 Läw.mp3
MP3 Audio Datei 445.6 KB
Download
39 Um Brännchen (Des Owest giht bät Brännche klien)
39 Um Brännchen.mp3
MP3 Audio Datei 654.8 KB
Download
40 Härrgottiesken (Ta Härrgottieske, flejj)
40 Härrgottiesken.mp3
MP3 Audio Datei 399.9 KB
Download
41 Uëwschid um Brännchen (Na zähn ich dervun)
41 Uewschid um Brännchen.mp3
MP3 Audio Datei 974.0 KB
Download
42 Der Burjbärj
42 Der Burjbärj.mp3
MP3 Audio Datei 433.5 KB
Download
43 Bäm Hontertstreoch (Äm Hontertstreoch)
43 Bäm Hontertstreoch.mp3
MP3 Audio Datei 457.2 KB
Download
44 Ach Brännchen (Ach Brännchen, härzet Brännche meng)
44 Ach Brännchen.mp3
MP3 Audio Datei 594.5 KB
Download
45 Der Lirbrebum (Angderm Lirber såß ech iest)
45 Der Lirberbum.mp3
MP3 Audio Datei 349.0 KB
Download
46 Kirschebläh (Bäm ålde Kirschbum)
46 Kirschebläh.mp3
MP3 Audio Datei 439.9 KB
Download
47 Nuëchteguël äm Riuseschäden
47 Nuëchteguël äm Riuseschäden.mp3
MP3 Audio Datei 693.4 KB
Download
48 De Kirsche blähn än asem Guërten
48 De Kirsche blähn än asem Guërten.m
MP3 Audio Datei 561.2 KB
Download
49 Zwo Risen
49 Zwo Risen.mp3
MP3 Audio Datei 687.8 KB
Download
50 Dankelrit Risken
50 Dankelrit Risken.mp3
MP3 Audio Datei 1.2 MB
Download
51 Meʼ Risken (Ta ridet, ridet Risken)
51 Me Risken.mp3
MP3 Audio Datei 2.5 MB
Download
52 Wonn de Riuse nemmi bläden (Wießt tea, wä de Riuse blähden)
52 Wonn de Riuse nemmi bläden.mp3
MP3 Audio Datei 728.9 KB
Download
53 Risken (Ech kåm um Riusestreoch verbä)
53 Risken.mp3
MP3 Audio Datei 1.1 MB
Download
54 Wonn de Jasmine blähn
54 Wonn de Jasmine blähn.mp3
MP3 Audio Datei 330.4 KB
Download
55 Kiurebleam blo (Et reifen de Ehren äm Sannescheng)
55 Kiurebleam blo.mp3
MP3 Audio Datei 1.2 MB
Download
56 Auf der Heide
56 Auf der Heide.mp3
MP3 Audio Datei 1.8 MB
Download
57 Dea äm Frähjohr af der Wis
57 Dea äm Frähjohr af der Wis.mp3
MP3 Audio Datei 602.8 KB
Download
58 Bäm Wedjebum (Um Bååchrien steaond a Wedjebum)
58 Bäm Wedjebum.mp3
MP3 Audio Datei 555.1 KB
Download
59 Äm Frähjohr (Äm Frähjohr kåm e Vijjeltchen)
59 Äm Frähjohr.mp3
MP3 Audio Datei 776.8 KB
Download
60 Im Walde blüht ein Blümelein
60 Im Walde blüht ein Blümelein.mp3
MP3 Audio Datei 385.5 KB
Download
61 Än ases Nobers Guërten
61 Än ases Nobers Guërten.mp3
MP3 Audio Datei 498.5 KB
Download
62 Wi huët de Streoß gebeangden?
62 Wi huët de Streoß gebeangden.mp3
MP3 Audio Datei 384.8 KB
Download
63 Det Bromerchen (Äm Sommer än der Sanneglät)
63 Det Bromerchen.mp3
MP3 Audio Datei 494.9 KB
Download
64 De Ris, dä ta mir geschinkt hoost
64 De Ris, dä ta mir geschinkt hoost.mp
MP3 Audio Datei 821.5 KB
Download
65 Riseliedchen (Der Sommer äs verblächen)
65 Riseliedchen.mp3
MP3 Audio Datei 412.8 KB
Download
66 Der Owend kitt erun
66 Der Owend kitt erun.mp3
MP3 Audio Datei 387.1 KB
Download
67 Wat schengst ta si gäldän?
67 Wat schengst ta si gäldän.mp3
MP3 Audio Datei 456.0 KB
Download
68 Wonn der Härwest kitt iwwert Rej
68 Wonn der Härwest kitt iwwert Rej.mp3
MP3 Audio Datei 451.9 KB
Download
69 De Schwalwker (Der Bäsch widd giël)
69 De Schwalwker.mp3
MP3 Audio Datei 437.7 KB
Download
70 De Birkeblädder fallen
70 De Birkeblädder fallen.mp3
MP3 Audio Datei 689.8 KB
Download
71 De Uġe fålle mer zea
71 De Uġe fålle mer zea.mp3
MP3 Audio Datei 1.0 MB